ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТЪПЕН СПОРТ

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи. Координатор и инициатор на проекта, федерацията отговаря за цялостната координация и управление на проектните дейности

ПАРТНЬОРИ: Проектът се реализира в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Партньори: ОБЩИНА БАЛЧИК /България/  – дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти за подобряване достъпа до спорт и образование за деца и възрастни. Спортно училище „Г.С. Раковски“, гр. Добрич /България/ – училище за шампиони с дългогодишен опит в разработката и управлението на проекти за популяризиране на спорта и спортна подготовка в над 12 спорта в България. VERITAS /BULGARIA/ – европейска младежка организация, с членове и асоциирани партньори от 13 държави /от и извън ЕС/. Младият и ентусиазиран екип ще подпомага реализацията на всички дейности по проекта на територията на Черноморското крайбрежие. A.B.A.T. BALKANIA – Balkan Association of Alternative Tourism /FYROM/ – европейска неправителствена организация с дългогодишен опит в реализацията на проекти за подобряване на професионалното и личностно развитие, представител на туристическия сектор в Македония и регион Балкани. The Summer Work & Travel Alumni Macedonia (SWT Alumni) – младежка неправителствена организация на студентите от Македония. INNOVAFORM Közhasznú Nonprofit Kft /HUNGARY/ – младежка неправителствена организация, лидер в провеждането на е-обучения и младежки обмени. Timis County Youth Foundation (FITT) – младежка неправителствена организация, в която членуват над 31 младежки неправителствени организации от западна Румъния с дългогодишен опит в личностното и професионално развитие на младежите. Município de Lousada/ Municipality of Lousada – Община Лусада в Португалия. Община с опит в споделянето на добри практики за развитие на младежите и управление на международни проекти. Международният опит ще бъде популяризиран и с партньорството на две неправителствени организации от Испания. Dinamik Gelisim Dernegi YOUTH NGO – младежка неправителствена организация със седалище в Истанбул. Лидер в предлагането на здравни обучения и интеркултурен диалог. IASIS NGO – GREECE – една от най-големите и представителни организации от НПО сектора с дългогодишен опит в работата с деца и възрастни от уязвимите групи.

ДЕЙНОСТ

1. СПОРТЪТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА. Основна цел на тази дейност е да предостави на широк кръг от потенциални партньори в 8 страни иновативни подходи за съвместни дейности и проекти, свързани със спорта като метод за намаляване на насилието в училище, справяне с агресията сред младите хора и увеличаване на ефективното сътрудничество между заинтересованите страни за борба с агресията в училище и с всяка форма на нетолерантността и дискриминацията. Дейността предвижда: обмяна на опит, проучвания на добри практики, транснационални семинари и форуми, както и мобилни обучения на територията на цялата страна. Планиран период на семинарите – от април 2016 до май 2017 година.

2. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ НАС. Пилотен подпроект за проучване и анализи на учебната програма и на съществуващите спортни съоръжения в 8 региона в България, на успешни спортни инициативи, провеждани от местните и националните органи, масовите училища, детските градини и институциите за социалните грижи, както и от неправителствени организации, както и нивото на взаимодействие между публичните институции и представителите на масовата образователна система и институциите за социални грижи за повече спортни дейности в институциите и/или организиране на спортни мероприятия, включващи съвместни спортни дейности сред млади хора от институциите и извън тях. Основни поддейности са: полеви проучвания, разработване на НАРЪЧНИК по масов спорт за специалистите в домовете за социални грижи, интерактивни спортни обучения под мотото „Преходът не може да бъде спирка за спорта“, мобилни обучения под мотото „Добри практики, нови подходи и транснационално сътрудничество“. Експертите от партньорите по проекта и кандидатстващата организация ще сформират мобилен обучителен екип, който ще проведе двудневни интензивни обучения и промоционални събития в училища, детски градини или общини в България. Дейността е насочена към специалисти от НПО сектора, образованието, социалните дейности, публични органи и медии. Гост-лектори: спортни експерти или мениджъри на проекти в съответната област, консултанти по психология, експерти от местните власти от страните-партньори. Събитията в България ще се реализират в София, КК Албена, и по региони – при мобилните обучения. Планиран период – между март и октомври 2016 г. и до май 2017 г.

3. РАВЕНСТВО В СПОРТА /с акцент върху СПОРТА ЗА МЛАДЕЖИТЕ с увреждания, социално, културно и др. неравностойно положение/. Включва цикъл от специализирани транснационални обучения и кръгли маси с участници от осемте държави. Планиран период : от април 2016 г. до май 2017 г.

4. ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СПОРТА- БЪДИ АКТИВЕН, БЪДИ ЩАСТЛИВ. Тази дейност ще се съсредоточи върху участието на младежи и възрастни, които се интересуват от спортното доброволчество. Целеви групи: всяко физическо лице, което се интересува от спортно доброволчество, държавни органи – с цел да информират гражданите за възможностите, всеки професионалист или представител на доброволческия сектор, неправителствени организации, образователната система, системата за социални грижи, бизнес сектора, физически лица и др., без значение от техния професионален опит и капацитет, които са мотивирани и способни да бъдат мултипликатори на проекта в тяхната общност или професионална област. Насърчава се участието на организации, активни в доброволческите дейности, с готови проекти, търсят партньори в спорта или имат необходимия опит в спортното доброволчество. Основен акцент на дейността са активните транснационални семинари, обучения, форуми, транснационална информационна кампания. Специално за младежки работници и младежи през месец февруари 2016 г. ще отвори врати нашият ОТВОРЕН ОФИС ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ – София в офиса на координатора и в най-големия национален курорт и спортен и възстановителен център Албена. Откритият офис ще функционира в София / от 02.02.16 до 15.12. 16 г./, и на морето в курорта Албена от 02.03.16 до 01.10.16 г. /. Специално събитие през лятото е ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ – това ще бъде лагер, който ще се организира за всички лица и представители на заинтересовани страни /от споменатите целеви групи/, които се интересуват да научат за практическите възможности и ползите от спортното доброволчество, да се информират за необходимата подготовка и специфични изисквания, които могат да варират в различните страни, и за събития на местно, национално и международно ниво. Ще бъдат поканени лектори с опит в организирането на доброволчески спортни мероприятия и ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ. Интерактивни обучения със симулации за непрофесионални вдъхновители на спорта и физическата активност, които искат да играят ролята на посланици на СПОРТА и физическата активност в местните общности. Специализирани обучения за активни хора на възраст от 18 до 65 години, които ще бъдат обучени на основни умения за организиране на спортни събития или инициативи и физически дейности на местно ниво, сред тяхната общност. Те ще получат практически умения за планиране, промотиране и управление на проекти за спортни и физически дейности, създаване на мрежи и използване на възможностите на социалните мрежи за насърчаване на положителните въздействия от спорта за превенция на масови заболявания като стрес, диабет, затлъстяване, и начини за остаряване в добро здраве. Във фокуса на всеки ден от практическото обучение ще бъде насърчаването на ролята на спорта и физическата активност срещу масовите заболявания на младежи и възрастни и като инструмент за социални промени.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА СПОРТА. Основната цел на тази дейност е да се повиши информираността на държавните институции по отношение на спорта и физическата активност като ефективен инструмент за подобряване на социалния капитал в ЕС. Включва поредица от транснационални форуми, кръгли маси, семинари и конференции за ИНТЕЛИГЕНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО за популяризиране на спорта. Планиран период: 03.2016 – 05.2017 г.

6. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СПОРТА. Една от основните стратегически цели на настоящата покана за проекти и на други инициативи на ЕС е да се насърчава сътрудничеството за спортни и физически дейности между заинтересованите страни в спорта и в различните браншове. Ефективното сътрудничество изисква усилия, които заинтересованите страни от публичния сектор планират да насочат в бизнес секторите. Но бизнес секторът трябва да има перспектива за пряка печалба, за да бъде по-активен партньор. Дейността включва поредица от форуми, семинари, интерактивни обучения, които ще повишат осведомеността на бизнеса за ползите от спортните дейности и ще активизират сътрудничеството между спорта и другите индустрии, ще се насърчи по-добре съвместната работа между обществени и частни заинтересовани страни за повече спортни мероприятия. Планиран период: 03.2016 – 05.2017 г. Проектът предвижда и активна информационна кампания в осем държави, която съвместно с управлението ще се реализира през периода: 01.01.2016-30.06.2017 година.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Проектът ще се реализира в периода 01.01.2016 – 30.06.2017 година. Информация за различните събития, предвидени в проекта, може да получите на място в офиса за управление всеки работен ден от 9 -15,30 часа или на Интернет страницата на проекта.

ЗАПОВЯДАЙТЕ В Интернет страницата на проекта:  за повече информация и календар на дейностите.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.