20.12.2019 г.

 

На вниманието на: Членовете на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, с ЕИК: 131450612, представлявано от Председателя на УС на Сдружението Анатоли Благоев Илиев, ЕГН: 6008016241, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, ул. „Иван Асен II” № 71

 

ПОКАНА

 

От  Председателя на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”, с ЕИК: 131450612, представлявано от Председателя на УС на Сдружението Анатоли Благоев Илиев, ЕГН: 6008016241, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, ул. „Иван Асен II” № 71, свиква общо събрание на Сдружението на 06 януари 2020 година от 10.00 часа в гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, ул. „Иван Асен II” № 71 от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на нов Устав на Сдружението;
  2. Приемане на промени в начина на управление от настоящия Управителен съвет на Сдружението;
  3. Разни.

 

С настоящото Ви поканваме да присъствате и гласувате лично или чрез своя писмено упълномощен представител на така свиканото Общо събрание.

 

С уважение:

 

……………………………………………………..

Анатоли Благоев Илиев

С настоящото удостоверявам, че на посочената дата поканата е обявена по реда на чл. 21, ал. 3 от Устава на Сдружението, а именно като се постави на специализирано място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

 

……………………………………………………..

Анатоли Благоев Илиев

Председател на УС на Сдружението и лице отговорник за обявяването на поканата по реда на чл. 21, ал. 3 от Устава

дата 20.12.2019 г.