Държавна агенция за закрила на детето и  Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с подкрепата на Корпоративна търговска  банка организираха на 15 и 16 януари 2014 г.в Тетевен ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ФИЗКУЛТУРАТА И СПОРТА В ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ  на тема: ЗАЕДНО ЗА СИСТЕМНИ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ.

Конференцията се проведе под председателството на г-жа Ема Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето.

В работата на конференцията взеха участие и Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, както и представители на Министерството на младежта и спорта и  Национална спортна академия.

Присъстваха директорите на 46 институции  за деца в риск,  както и представители на на общини от цялата страна, на чиито територии са тези домове.

На конференцията бяха обсъдени възможностите за обединяване усилията на институциите за реализиране на организирани  системни спортни занимания в Домовете за деца в риск.

Обсъдена беше и Концепцията за работата на сдружение „ Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи” за периода 2014-2015 година и бяха гласувани конкретни решения  за оптимизиране бъдещата дейност на федерацията. Беше взето решение  за разширяване дейността на федерацията  чрез включване на деца от Възпитателни училища интернати, SOS селища и Центрове за настаняване от семеен тип. Ще бъдат въведени и картони за функционалното състояние на децата от момента на постъпване в дома до напускането им, чрез които да се проследи развитието им.

Обсъдено беше създаването на система за следене на развитието на талантливи деца от домовете в областта на спорта и тяхното подпомагане за бъдещето им израстване.

На конференцията беше взето решение да се разширят възрастовите граници  чрез включване на деца във възрастова група 6 – 11 години и създаване на методически пособия за тяхната дейност.